logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?

Mỗi loại tội phạm sẽ có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự khác nhau tùy theo tính chất và mức độ thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự nguy hiểm cho xã hội của người phạm tội.

  Theo quy định pháp luật mỗi loại tội phạm sẽ có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự khác nhau tùy theo tính chất và mức độ thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự nguy hiểm cho xã hội của người phạm tội. Bài viết dưới đây LHLegal sẽ làm rõ vấn đề thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự để bạn có thể tham khảo 

  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là gì?  

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn mà người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đó. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm cho từng loại tội phạm được Bộ luật hình sự quy định, mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Ý nghĩa thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn mà người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đó

  Ý nghĩa thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn mà người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đó

  Bộ luật hình sự quy định như thế nào về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự? 

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thì thời hiệu truy trách nhiệm hình sự được quy định như sau:  

  05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng 

  Theo đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 9 Bộ luật hình sự 2015, tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.  

  Ví dụ: Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ tại Điều 124 Bộ luật hình sự hiện hành, theo quy định thì khung hình phạt tù là từ 06 tháng đến 03 năm và phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.  

  Xét thấy, đối với tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ thì khung hình phạt thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 05 năm.

  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ là 05 năm

  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ là 05 năm

  Xem thêm: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân

  10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng  

  Theo đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Bộ luật hình sự 2015, tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù. 

  Ví dụ: Tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản tại khoản 2 Điều 175, thì phạm tội trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, tái phạm nguy hiểm.  

  Xét thấy, tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản tại khoản 2 Điều 175 khung hình phạt thuộc loại tội phạm nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 10 năm.

  10 năm là thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  10 năm là thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng 

  Theo đó, căn cứ khoản 3 Điều 9 Bộ luật hình sự 2015, tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù. 

  Ví dụ: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), thì phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm là: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.  

  Xét thấy, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khoản 3 Điều 174 thì khung hình phạt thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 15 năm. 

  Thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 15 năm

  Thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 15 năm

  20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 

  Theo đó, căn cứ khoản 3 Điều 9 Bộ luật hình sự 2015, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 

  Ví dụ: Tội giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, thì phạm tội thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 123 thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.  

  Xét thấy, tội giết người tại khoản 1 Điều 123 thì khung hình phạt thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm.

  Tội giết người có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm

  Tội giết người có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm

  Theo đó, việc xác định tội phạm thuộc loại tội phạm ít nghiêm trong, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là dựa trên mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội danh đó.  

  Do đó, nếu mức cao nhất của khung hình phạt là 3 năm tù thì thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, mức cao nhất của khung hình phạt là 7 năm tù thì thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, mức cao nhất của khung hình phạt là 15 năm tù thì là tội phạm rất nghiêm trọng và mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân hoặc tử hình là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

  Xem thêm: https://luatsulh.com/gioi-thieu/luat-su-gioi-hinh-su-dich-vu-luat-su-hinh-su-chuyen-nghiep-344.html

  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính như thế nào?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự 2015 quy định như sau: 

  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện.

  Ví dụ: Ngày 10/1/2014 A hỏi mượn B máy tính laptop để làm việc. Vì bạn bè nên B cho A mượn máy tính. Tuy nhiên, A không lấy để làm việc mà bán để lấy tiền tiêu xài, khi B đòi lại máy tính thì A không có để trả.  

  Sau đó, A hứa sẽ đi làm kiếm tiền để bồi thường lại cho B, vì tin tưởng nên anh B không làm đơn tố cáo A. Tuy nhiên, đến ngày 12/3/2020 vì đã quá lâu rồi A cứ hứa hẹn nhiều lần và không thực hiện bồi thường cho B, nên B đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của A với Cơ quan điều tra.  

  Theo đó, A có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự hiện hành với khung hình phạt là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, nên thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm.  

  Vì vậy, tính từ ngày xảy ra hành vi phạm tội là ngày 10/1/2014 thì đến ngày 12/3/2020 là hết 5 năm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm ít nghiêm trọng. 

  Tuy nhiên, nếu trong thời hạn nêu trên phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới. 

  Và nếu trong thời hạn quy định nêu trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ. 

  Cách tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự dựa theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự 2015

  Cách tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự dựa theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật hình sự 2015

  Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự khi nào?

  Căn cứ theo quy định pháp luật tại Điều 28 Bộ luật hình sự 2015, thì Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 27 của Bộ luật này đối với các tội phạm sau đây: 

  1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật này; 

  2. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật luật hình sự quy định  

  3. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật này; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật này. 

  Vì vậy, đối với các tội phạm xâm phạm đến an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ sẽ không áp dụng thời hiệu truy cứu hình sự.

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân...

  Ngày 05/9 nhân sự Trần Thị Thanh Tuyền chính thức nhận thẻ Luật sư sau 05 năm công tác tại...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo...

  Công ty Luật TNHH LHLegal xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023 đến Quý khách hàng...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LHLegal

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LH...

  Từ ngày 22/07/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal sẽ chính thức hoạt động tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật TNHH LHLegal

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật...

  - 22.07.2018 - 22.07.2023 - Công ty LHLegal vinh dự chạm cột mốc 05 năm chặng đường đồng hành...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi Khắc dấu tài năng luật mùa III

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi...

  Ngày 13/5 vừa qua Chung kết Cuộc thi KHẮC DẤU TÀI NĂNG LUẬT mùa III do Đoàn Khoa Luật Kinh...

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice Battle” lần VII diễn ra thành công tốt đẹp

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice...

  Ngày 07/5 vừa qua Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường đại học...

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí sinh bước vào vòng chung kết Khắc dấu tài năng luật III

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí...

  Ngày 25/4/2023 vừa qua LHLegal đã kết hợp với Đoàn Khoa Luật Kinh tế - UEL tổ chức buổi...

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường...

  Với mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp, mở ra môi trường...

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi Khắc Dấu Tài Năng Luật III tại UEL

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi...

  “Khắc dấu Tài năng Luật” là một cuộc thi học thuật cấp thành được tổ chức bởi...

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa III với tư cách nhà tài trợ Kim cương

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa...

  LHLegal vinh dự khi trở thành nhà tài trợ Kim cương cho cuộc thi “Khắc dấu Tài năng Luật”...

  Bài viết pháp luật

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời mới nhất theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời...

  Đăng ký xe tạm thời là việc đăng ký cấp giấy chứng nhận cho những xe chưa được cấp...

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký...

  Ngày 15/08 Thông tư Số: 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới...

  Những điều người dân cần biết về biển số xe định danh theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Những điều người dân cần biết về biển số xe...

  Theo thông tư 24/2023/TT-BCA thì từ 15/8/2023 biển số ôtô, xe máy sẽ được cấp và quản lý...

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người...

  Sáng 13/9, những người sống ở ngách 70, ngõ 29 phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội)...

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị hại trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị...

  Trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tại sao nhiều quý đồng nghiệp yêu cầu...

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài Gòn bàn về vấn đề pháp lý liên quan đến việc đua xe trái phép

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài...

  Ngày 16.8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM thông tin, đơn...

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và Ea Ktur Daklak để tấn công?

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và...

  Thông tin nhóm người có vũ trang tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư...

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp luật mới nhất 2023

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp...

  Sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì? Khi nào thì...

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng trăm tỉ đồng bảo hiểm xã hội

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng...

  Liên quan đến vụ bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh, hưởng bảo hiểm xã hội - chiều 30-5....

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên quan

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên...

  Hợp đồng theo mẫu là gì? Pháp luật có những quy định gì về hợp đồng theo mẫu? Theo...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ theo quy định mới nhất 2023

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ thường sẽ phức tạp hơn so với...

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước theo quy định pháp luật mới nhất năm 2023

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước...

  Công ty độc quyền là gì? Doanh nghiệp độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước là...

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở là gì? Hiện nay, mức lương cơ sở mới nhất năm 2023 là bao nhiêu? Tăng...

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh...

  Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gồm những gì? Để thực hiện...

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm 2023

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm...

  Ngày 05 tháng 3 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP liên quan đến quy định...

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường gặp

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường...

  Hành vi gian dối nhằm trục lợi từ bảo hiểm ngày càng trở nên tinh vi hơn, gây ảnh hưởng...

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân phổ biến hiện nay

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân...

  Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của các cá nhân trong...

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự đang ở nước ngoài ra sao?

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự...

  Thực tế khi ly hôn xảy ra rất nhiều trường hợp mà đương sự không thể đến Tòa án hoặc...

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD gắn chip sẽ bị xử phạt

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD...

  Hiện nay, vẫn còn nhiều công dân chưa đi làm CCCD gắn chip mới. Vậy năm 2023, những công...

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất 2023

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất...

  Sau khi ly hôn, ngoài tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng, nghĩa vụ trả nợ. Tranh chấp...

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  Giấy chứng nhận đăng ký xe máy (Chính chủ hoặc không chính chủ) là những giấy tờ bắt...

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ vẻ vang của công dân mỗi quốc...

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được giúp đỡ?

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được...

  Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi mỗi cá nhân sinh ra, lớn lên và được chăm lo về...

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE...

  Việc điều khiển xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ là hành vi bị nghiêm cấm được quy...

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NI...

  Ngày nay, tình trạng sử dụng lao động là người chưa thành niên rất phổ biến. Để điều...

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ MỚI NHẤT

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ...

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Vậy...

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY...

  Thời gian vừa qua, đã xảy ra hàng loạt các vụ án nghiêm trọng liên quan tới vi phạm quy...

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  Công ty khi muốn sa thải người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định...

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Gia đình là cái nôi của xã hội nhưng ko phải lúc nào gia đình cũng làm tốt vai trò của...

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị cáo

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị...

  Khoảng năm 2012 khi tôi còn công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân quận 2 Tp. Hồ Chí Minh. Năm...

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?...

  Hiện nay nhu cầu thuê đất để sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên có nhiều trường hợp...

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân biết!

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân...

  Tôi còn nhớ rõ tình cảnh bế tắc năm đó, không một manh mối nào được hé lộ, không một...

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây dựng nhà ở

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây...

  Quy định về mức phạt đối với các hành vi sai quy định khi xây dựng nhà ở là một trong...

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới nhất

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới...

  Ký quỹ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, theo đó bên có nghĩa vụ...

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn nhân và gia đình

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn...

  Đơn từ chối nhận con là gì? Những quy định của pháp luật hiện hành về từ chối nhận...

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo quy định pháp luật

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo...

  Việc nắm rõ những trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu là cách để bạn bảo vệ...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Hiện nay có rất nhiều người đang sống và sinh hoạt trên đất chưa có giấy chứng nhận...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ 01/07/2020,...

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo...

  Công ty Luật LHLegal là tổ chức hành nghề Luật sư giỏi và có uy tín tại TP. Hồ Chí Minh...

  Facebook chat