logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gồm những gì? Để thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ công khai tất cả các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật, trong trường hợp có thay đổi phải cập nhật thông tin kịp thời.

  Theo quy định tại tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, bất động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Bất động sản bao gồm: 

  - Đất đai; 

  - Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; 

  - Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; 

  - Tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

  Theo quy định của pháp luật, bất động sản là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

  Theo quy định của pháp luật, bất động sản là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

  Theo đó, hiện nay bất động sản là một trong những đối tượng kinh doanh phổ biến mà các tổ chức, cá nhân thường nhắm đến. 

  Có nhiều loại hình kinh doanh bất động sản bao gồm: 

  (i) Kinh doanh bất động sản; 

  (ii) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; 

  (iii) Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 

  (iv) Kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản. 

  1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản 

  1.1. Kinh doanh bất động sản

  Đối với hình thức kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 như sau: 

  (i) Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) và có ngành nghề kinh doanh bất động sản; 

  (ii) Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế.  

  1.2. Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

  Theo quy định tại khoản Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, đối với trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì phải đáp ứng các điều kiện: 

  (i) Thành lập doanh nghiệp và có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

  (ii) Trường hợp cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới và đăng ký nộp thuế theo đúng quy định pháp luật.  

  Ngoài ra, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không thể vừa môi giới vừa là một bên trong hợp đồng. 

  1.3. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

  Theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, tổ chức cá nhân tham gia phải: 

  (i) Thành lập doanh nghiệp và có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

  (ii) Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản cũng phải có chứng chỉ môi giới bất động sản; 

  (iii) Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu.

  Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ môi giới bất động sản

  Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ môi giới bất động sản

  1.4. Kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản 

  Đối với dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản, căn cứ Điều 74 và 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 yêu cầu: 

  (i) Tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản phải lập thành doanh nghiệp; 

  (ii) Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

  2. Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

  Trước đây khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.” 

  Tuy nhiên sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 và bỏ quy định vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ. Thế nên, hiện nay, pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản không yêu cầu vốn điều lệ. Do đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh bất động sản chỉ cần đáp ứng các quy định của pháp luật về việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và một số quy định liên quan khác về điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản. 

  3. Điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản 

  Bên cạnh đáp ứng điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thì theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 02/2022, tổ chức, cá nhân phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án, tại sàn giao dịch bất động sản các thông tin sau đây: 

  (i) Thông tin về doanh nghiệp bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật; 

  (ii) Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014: 

  - Loại bất động sản; 

  - Vị trí bất động sản; 

  - Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản; 

  - Quy mô của bất động sản; 

  - Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối; 

  - Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản; 

  - Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; 

  - Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); 

  - Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

  (iii) Thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có); 

  (iv) Thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh. 

  Như vậy, để đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải công khai các thông tin như trên, trong trường hợp có thay đổi thì phải cập nhập thông tin kịp thời.

  Để hoạt động kinh doanh bất động sản các tổ chức, cá nhân phải công khai tất cả các thông tin theo quy định của pháp luật

  Để hoạt động kinh doanh bất động sản các tổ chức, cá nhân phải công khai tất cả các thông tin theo quy định của pháp luật

  Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được phép kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau: 

  Đối với nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: 

  - Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; 

  - Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình; 

  - Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

  Đối với đất được phép kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

  - Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

  - Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; 

  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

  - Trong thời hạn sử dụng đất. 

  Đối với bất động sản hình thành trong tương lai: 

  - Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, bản vẽ thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

  - Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở theo đúng tiến độ.  

  Đối với các công trình là nhà chung cư, nhà hỗn hợp: 

   - Có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.  

  - Có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trước khi bán hoặc cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai.

  Đối với công trình nhà hỗn hợp, nhà chung cư phải có biên bản nghiệm thu và văn bản thông báo cho cơ quan quản lý

  Đối với công trình nhà hỗn hợp, nhà chung cư phải có biên bản nghiệm thu và văn bản thông báo cho cơ quan quản lý

  Như vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của pháp luật về: (i) Thành lập doanh nghiệp, có ngành nghề kinh doanh bất động sản, (ii) Công khai các thông tin của doanh nghiệp; và (iii) Kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hiện nay, pháp luật về kinh doanh bất động sản không yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu để thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản.  

  4. Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

  Để đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: 

  - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

  - Điều lệ doanh nghiệp; 

  - Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty Cổ phần); 

  - Bản sao các giấy tờ sau đây: 

  (i) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

  (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

  (iii) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

  Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền thực hiện thủ tục doanh nghiệp nộp lại hồ sơ theo các phương thức sau: 

  (i) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh; 

  (ii) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; 

  (iii) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, người thành lập doanh nghiệp có thể nộp theo một trong 3 phương thức trên

  Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, người thành lập doanh nghiệp có thể nộp theo một trong 3 phương thức trên

  5. Lưu ý khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

  Khi thanh lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân cần lưu ý một số vấn đề sau đây khi thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản: 

  • Thứ nhất, cần lưu ý về việc kinh doanh các bất động sản đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Điều 9 và Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Trường hợp vi phạm về kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện hoặc không được phép đưa vào kinh doanh thì có thể bị phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng căn cứ điểm a khoản 3 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP. 

  • Thứ hai, khi kinh doanh bất động sản cần công khai đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến bất động sản, dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

  • Và cuối cùng, tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản có hành vi gian lận, lừa dối, chiếm dụng vốn trái phép, sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự với Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015. 

  Do đó, khi thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân cần lưu ý các vấn đề trên để tránh rủi ro trong quá trình hoạt động và tuân thủ theo đúng theo quy định pháp luật.

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền

  Công ty Luật TNHH LHLegal nồng nhiệt chúc mừng tân...

  Ngày 05/9 nhân sự Trần Thị Thanh Tuyền chính thức nhận thẻ Luật sư sau 05 năm công tác tại...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng gửi thông báo...

  Công ty Luật TNHH LHLegal xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 2/9/2023 đến Quý khách hàng...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LHLegal

  Thông báo thay đổi địa chỉ công ty Luật TNHH LH...

  Từ ngày 22/07/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal sẽ chính thức hoạt động tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật TNHH LHLegal

  Chúc mừng kỷ niệm 05 năm thành lập công ty luật...

  - 22.07.2018 - 22.07.2023 - Công ty LHLegal vinh dự chạm cột mốc 05 năm chặng đường đồng hành...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi Khắc dấu tài năng luật mùa III

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi...

  Ngày 13/5 vừa qua Chung kết Cuộc thi KHẮC DẤU TÀI NĂNG LUẬT mùa III do Đoàn Khoa Luật Kinh...

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice Battle” lần VII diễn ra thành công tốt đẹp

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice...

  Ngày 07/5 vừa qua Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường đại học...

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí sinh bước vào vòng chung kết Khắc dấu tài năng luật III

  Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi training cho thí...

  Ngày 25/4/2023 vừa qua LHLegal đã kết hợp với Đoàn Khoa Luật Kinh tế - UEL tổ chức buổi...

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính

  Luật Sư Hoà - LHLegal tham gia lễ ký kết MOU tại Trường...

  Với mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp, mở ra môi trường...

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi Khắc Dấu Tài Năng Luật III tại UEL

  Luật sư Trúc làm Ban giám khảo bán kết Cuộc thi...

  “Khắc dấu Tài năng Luật” là một cuộc thi học thuật cấp thành được tổ chức bởi...

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa III với tư cách nhà tài trợ Kim cương

  LHLegal đồng hành cùng Khắc dấu Tài năng Luật mùa...

  LHLegal vinh dự khi trở thành nhà tài trợ Kim cương cho cuộc thi “Khắc dấu Tài năng Luật”...

  Bài viết pháp luật

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời mới nhất theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Quy định về các trường hợp đăng ký xe tạm thời...

  Đăng ký xe tạm thời là việc đăng ký cấp giấy chứng nhận cho những xe chưa được cấp...

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Điểm mới trong quy định cấp, thu hồi, đăng ký...

  Ngày 15/08 Thông tư Số: 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới...

  Những điều người dân cần biết về biển số xe định danh theo Thông tư 24/2023/TT-BCA

  Những điều người dân cần biết về biển số xe...

  Theo thông tư 24/2023/TT-BCA thì từ 15/8/2023 biển số ôtô, xe máy sẽ được cấp và quản lý...

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?

  Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Ít nhất 30 người...

  Sáng 13/9, những người sống ở ngách 70, ngõ 29 phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội)...

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị hại trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng?

  Vì sao Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thuỷ Tiên phải là bị...

  Trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tại sao nhiều quý đồng nghiệp yêu cầu...

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài Gòn bàn về vấn đề pháp lý liên quan đến việc đua xe trái phép

  Từ vụ 40 nam nữ thanh niên đua xe trái phép ở Sài...

  Ngày 16.8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM thông tin, đơn...

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và Ea Ktur Daklak để tấn công?

  Tại sao các đối tượng lại chọn xã Ea Tiêu và...

  Thông tin nhóm người có vũ trang tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư...

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp luật mới nhất 2023

  Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH theo quy định pháp...

  Sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì? Khi nào thì...

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng trăm tỉ đồng bảo hiểm xã hội

  Bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh: Trục lợi hàng...

  Liên quan đến vụ bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh, hưởng bảo hiểm xã hội - chiều 30-5....

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên quan

  Hợp đồng theo mẫu và các quy định pháp luật liên...

  Hợp đồng theo mẫu là gì? Pháp luật có những quy định gì về hợp đồng theo mẫu? Theo...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ theo quy định mới nhất 2023

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có...

  Trình tự thủ tục làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ thường sẽ phức tạp hơn so với...

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước theo quy định pháp luật mới nhất năm 2023

  Công ty độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước...

  Công ty độc quyền là gì? Doanh nghiệp độc quyền, doanh nghiệp độc quyền nhà nước là...

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở mới nhất năm 2023

  Mức lương cơ sở là gì? Hiện nay, mức lương cơ sở mới nhất năm 2023 là bao nhiêu? Tăng...

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh...

  Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gồm những gì? Để thực hiện...

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm 2023

  Quy định về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất năm...

  Ngày 05 tháng 3 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP liên quan đến quy định...

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường gặp

  Các hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm thường...

  Hành vi gian dối nhằm trục lợi từ bảo hiểm ngày càng trở nên tinh vi hơn, gây ảnh hưởng...

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân phổ biến hiện nay

  Lật tẩy các thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân...

  Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của các cá nhân trong...

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự đang ở nước ngoài ra sao?

  Tòa án giải quyết ly hôn vắng mặt do đương sự...

  Thực tế khi ly hôn xảy ra rất nhiều trường hợp mà đương sự không thể đến Tòa án hoặc...

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD gắn chip sẽ bị xử phạt

  Năm 2023, những công dân này nếu không đổi sang CCCD...

  Hiện nay, vẫn còn nhiều công dân chưa đi làm CCCD gắn chip mới. Vậy năm 2023, những công...

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất 2023

  Quyền nuôi con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất...

  Sau khi ly hôn, ngoài tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng, nghĩa vụ trả nợ. Tranh chấp...

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ XE

  Giấy chứng nhận đăng ký xe máy (Chính chủ hoặc không chính chủ) là những giấy tờ bắt...

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  CẬN THỊ CÓ ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG?

  Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ vẻ vang của công dân mỗi quốc...

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được giúp đỡ?

  Phụ nữ bị bạo lực gia đình cần làm gì để được...

  Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi mỗi cá nhân sinh ra, lớn lên và được chăm lo về...

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

  MỨC PHẠT CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE...

  Việc điều khiển xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ là hành vi bị nghiêm cấm được quy...

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

  NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NI...

  Ngày nay, tình trạng sử dụng lao động là người chưa thành niên rất phổ biến. Để điều...

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ MỚI NHẤT

  NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ...

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Vậy...

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

  PHÂN TÍCH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU GÂY...

  Thời gian vừa qua, đã xảy ra hàng loạt các vụ án nghiêm trọng liên quan tới vi phạm quy...

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  LÀM GÌ KHI BỊ CÔNG TY SA THẢI TRÁI PHÁP LUẬT?

  Công ty khi muốn sa thải người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định...

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Khi bị hại cũng có lỗi

  Gia đình là cái nôi của xã hội nhưng ko phải lúc nào gia đình cũng làm tốt vai trò của...

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị cáo

  Khi phần con lấn át phần người bên trong một bị...

  Khoảng năm 2012 khi tôi còn công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân quận 2 Tp. Hồ Chí Minh. Năm...

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?

  Cho thuê đất có cần phải công chứng, chứng thực?...

  Hiện nay nhu cầu thuê đất để sử dụng rất phổ biến. Tuy nhiên có nhiều trường hợp...

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân biết!

  Tội ác gây ra : trời biết, đất biết, nạn nhân...

  Tôi còn nhớ rõ tình cảnh bế tắc năm đó, không một manh mối nào được hé lộ, không một...

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây dựng nhà ở

  Mức phạt đối với 1 số lỗi thường gặp khi xây...

  Quy định về mức phạt đối với các hành vi sai quy định khi xây dựng nhà ở là một trong...

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới nhất

  Ký quỹ là gì? Quy định pháp luật về ký quỹ mới...

  Ký quỹ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, theo đó bên có nghĩa vụ...

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn nhân và gia đình

  Mẫu đơn từ chối nhận con theo quy định Luật hôn...

  Đơn từ chối nhận con là gì? Những quy định của pháp luật hiện hành về từ chối nhận...

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo quy định pháp luật

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo...

  Việc nắm rõ những trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu là cách để bạn bảo vệ...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Đất chưa có sổ đỏ, cho thuê được không?

  Hiện nay có rất nhiều người đang sống và sinh hoạt trên đất chưa có giấy chứng nhận...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2

  Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ 01/07/2020,...

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc

  Trình tự, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo...

  Công ty Luật LHLegal là tổ chức hành nghề Luật sư giỏi và có uy tín tại TP. Hồ Chí Minh...

  Facebook chat