logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gồm những gì? Để thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ công khai tất cả các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật, trong trường hợp có thay đổi phải cập nhật thông tin kịp thời.

  Theo quy định tại tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, bất động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Bất động sản bao gồm: 

  - Đất đai; 

  - Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; 

  - Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; 

  - Tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

  Theo quy định của pháp luật, bất động sản là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

  Theo quy định của pháp luật, bất động sản là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

  Theo đó, hiện nay bất động sản là một trong những đối tượng kinh doanh phổ biến mà các tổ chức, cá nhân thường nhắm đến. 

  Có nhiều loại hình kinh doanh bất động sản bao gồm: 

  (i) Kinh doanh bất động sản; 

  (ii) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; 

  (iii) Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 

  (iv) Kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản. 

  1. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản 

  1.1. Kinh doanh bất động sản

  Đối với hình thức kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 như sau: 

  (i) Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) và có ngành nghề kinh doanh bất động sản; 

  (ii) Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế.  

  1.2. Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

  Theo quy định tại khoản Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, đối với trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì phải đáp ứng các điều kiện: 

  (i) Thành lập doanh nghiệp và có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

  (ii) Trường hợp cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới và đăng ký nộp thuế theo đúng quy định pháp luật.  

  Ngoài ra, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không thể vừa môi giới vừa là một bên trong hợp đồng. 

  1.3. Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

  Theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, tổ chức cá nhân tham gia phải: 

  (i) Thành lập doanh nghiệp và có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

  (ii) Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản cũng phải có chứng chỉ môi giới bất động sản; 

  (iii) Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu.

  Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ môi giới bất động sản

  Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ môi giới bất động sản

  1.4. Kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản 

  Đối với dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản, căn cứ Điều 74 và 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 yêu cầu: 

  (i) Tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản phải lập thành doanh nghiệp; 

  (ii) Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

  2. Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

  Trước đây khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.” 

  Tuy nhiên sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 và bỏ quy định vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ. Thế nên, hiện nay, pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản không yêu cầu vốn điều lệ. Do đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh bất động sản chỉ cần đáp ứng các quy định của pháp luật về việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và một số quy định liên quan khác về điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản. 

  3. Điều kiện thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản 

  Bên cạnh đáp ứng điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thì theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 02/2022, tổ chức, cá nhân phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án, tại sàn giao dịch bất động sản các thông tin sau đây: 

  (i) Thông tin về doanh nghiệp bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật; 

  (ii) Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014: 

  - Loại bất động sản; 

  - Vị trí bất động sản; 

  - Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản; 

  - Quy mô của bất động sản; 

  - Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối; 

  - Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản; 

  - Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; 

  - Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); 

  - Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

  (iii) Thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có); 

  (iv) Thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh. 

  Như vậy, để đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải công khai các thông tin như trên, trong trường hợp có thay đổi thì phải cập nhập thông tin kịp thời.

  Để hoạt động kinh doanh bất động sản các tổ chức, cá nhân phải công khai tất cả các thông tin theo quy định của pháp luật

  Để hoạt động kinh doanh bất động sản các tổ chức, cá nhân phải công khai tất cả các thông tin theo quy định của pháp luật

  Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được phép kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau: 

  Đối với nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: 

  - Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; 

  - Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình; 

  - Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

  Đối với đất được phép kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

  - Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

  - Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; 

  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

  - Trong thời hạn sử dụng đất. 

  Đối với bất động sản hình thành trong tương lai: 

  - Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, bản vẽ thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

  - Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở theo đúng tiến độ.  

  Đối với các công trình là nhà chung cư, nhà hỗn hợp: 

   - Có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.  

  - Có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trước khi bán hoặc cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai.

  Đối với công trình nhà hỗn hợp, nhà chung cư phải có biên bản nghiệm thu và văn bản thông báo cho cơ quan quản lý

  Đối với công trình nhà hỗn hợp, nhà chung cư phải có biên bản nghiệm thu và văn bản thông báo cho cơ quan quản lý

  Như vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của pháp luật về: (i) Thành lập doanh nghiệp, có ngành nghề kinh doanh bất động sản, (ii) Công khai các thông tin của doanh nghiệp; và (iii) Kinh doanh bất động sản có đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hiện nay, pháp luật về kinh doanh bất động sản không yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu để thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản.  

  4. Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

  Để đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: 

  - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

  - Điều lệ doanh nghiệp; 

  - Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty Cổ phần); 

  - Bản sao các giấy tờ sau đây: 

  (i) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

  (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

  (iii) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

  Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người thành lập doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền thực hiện thủ tục doanh nghiệp nộp lại hồ sơ theo các phương thức sau: 

  (i) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh; 

  (ii) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; 

  (iii) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, người thành lập doanh nghiệp có thể nộp theo một trong 3 phương thức trên

  Sau khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, người thành lập doanh nghiệp có thể nộp theo một trong 3 phương thức trên

  5. Lưu ý khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

  Khi thanh lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân cần lưu ý một số vấn đề sau đây khi thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản: 

  • Thứ nhất, cần lưu ý về việc kinh doanh các bất động sản đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Điều 9 và Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Trường hợp vi phạm về kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện hoặc không được phép đưa vào kinh doanh thì có thể bị phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng căn cứ điểm a khoản 3 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP. 

  • Thứ hai, khi kinh doanh bất động sản cần công khai đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến bất động sản, dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

  • Và cuối cùng, tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản có hành vi gian lận, lừa dối, chiếm dụng vốn trái phép, sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự với Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015. 

  Do đó, khi thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân cần lưu ý các vấn đề trên để tránh rủi ro trong quá trình hoạt động và tuân thủ theo đúng theo quy định pháp luật.

  Chia sẻ:
  Người đăng: Admin

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  Công ty Luật LHLegal xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ 10/3

  Công ty Luật LHLegal xin trân trọng thông báo lịch...

  Công ty Luật TNHH LHLegal xin kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác cùng gia đình có ngày nghỉ...

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học Kinh Tế - Luật

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học...

  Ngày 13/4 LHLegal tham gia Ngày hội việc làm Khoa Luật 2024 với sự đại diện của Luật sư...

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview & Job Fair với tư cách Nhà Tuyển dụng

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview...

  Trong hành trình chuẩn bị cho sự nghiệp của mình, việc tham gia vào các buổi Mockup Interview...

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn

  LHLegal khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp ...

  Công ty TNHH LHLegal tưng bừng khai xuân ngày mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn nhằm ngày 19/2...

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2024

  Công ty Luật TNHH LHLegal trân trọng thông báo lịch...

  LHLegal trân trọng gửi đến Quý khách hàng cùng Quý đối tác lịch nghỉ tết Nguyên Đán ...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề các yếu tố lỗi trong pháp luật hình sự

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với...

  Ngày 26/01 LHLegal tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề: Các yếu tố lỗi...

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn phòng Công ty Luật LHLegal

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn...

  Ngày 11/1/2024 Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) thăm...

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc ăn mừng Giáng Sinh

  Ngày 23/12 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc...

  Trong không khí mát mẻ của mùa đông Sài Gòn, Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức một buổi...

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề hướng dẫn về quy trình nghiên cứu hồ sơ một vụ án

  Ngày 13/12 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training...

  Theo Luật sư Hoà chia sẻ: "Để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ, đưa ra chiến lược và giải...

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tham quan công ty trong chương trình “WORK? ARE YOU READY?”

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế...

  Ngày 11/12 trong khuôn khổ chương trình: “WORK? ARE YOU READY?” LHLegal đã nhiệt liệt đón 2...

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

  Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training...

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình teambuiding...

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

  Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH CLB Doanh Nhân Việt Nam

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH...

  Ngày 26/11 Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành LHLegal - Uỷ viên BCH Câu lạc bộ Doanh...

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu”

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua đất ở Việt Nam?

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua...

  Người mang nhiều hơn một quốc tịch là gì? Người này có được mua đất tại Việt Nam...

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được không?

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được ...

  Mỗi người đều có quyền tự do định đoạt tài sản của mình thông qua việc lập di chúc....

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị xử lý thế nào?

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị...

  Tố giác tội phạm là việc mà cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm...

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải hành vi bạo lực gia đình?

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải...

  Hôn nhân ở Việt Nam là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng; vợ chồng bình...

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn số 1083/VKSTC-V9 về việc “Giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn...

  Năm 2023, nhiều Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp dưới nêu những khó khăn, vướng mắc...

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị...

  Trong những năm gần đây, vấn đề tham ô tài sản đã trở thành một trong những điểm nóng...

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn không?

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn...

  Ly hôn khi nợ chung còn chưa được trả hết có được hay không? Cách giải quyết khi ly hôn...

  6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 2025

  6 chính sách mới về đất đai nhà ở từ năm 202...

  Quốc Hội đã chính thức thông qua ba Luật quan trọng về nhà đất là Luật đất đai, Luật...

  Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân hàng

  Cách hạn chế rủi ro khi mua nhà đất thế chấp ngân...

  Việc mua nhà, đất đang thế chấp ngân hàng có thể gây lo lắng cho nhiều người vì thủ...

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty...

  Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm...

  Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế nào?

  Sử dụng đất sai mục đích bị xử lý như thế...

  Theo quy định pháp luật: Tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất phải đúng mục đích. Vậy...

  Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ đỏ?

  Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ...

  Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền hiện nay khá phổ biến. Đặc...

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký xe do công ty đứng tên

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy...

  Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở, tài sản vẫn thuộc...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham...

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng...

  Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ...

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua...

  Có rất nhiều trường hợp thực tế: hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau....

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách...

  Theo quy định của pháp luật thương mại thì “Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng...

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác nhau?

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác ...

  Hiện nay, trên thị trường có không ít những Công ty cố tình sử dụng những thành tố như...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Nhà nước có được thu hồi đất của người đã chết không?

  Nhà nước có được thu hồi đất của người đã...

  Trong bối cảnh quy định Luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, câu hỏi về việc Nhà...

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa và LHLegal

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật...

  Hiện nay có tổ chức (cá nhân) lập trang web lừa đảo - mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa đăng...

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì bị truy tố?

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu...

  Hành vi làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hành vi sai phạm và có thể bị xử...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được chia phần?

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được...

  Theo luật sư, để được xác định là thành viên hộ gia đình sử dụng đất thì cần phải...

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau như thế nào?

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau...

  Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đều thể hiện chính sách khoan hồng, tính chất...

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 1/4/2024 quy định nội dung gì?

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm...

  Luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2025....

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

  Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục...

  Facebook chat