logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Những nội dung chính của dự thảo luật nhà ở (sửa đổi)

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ Xây dựng được giao chủ trì soạn thảo dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (tháng 5/2023)

  Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) có 13 Chương với 234 Điều

  Những nội dung chính của dự thảo luật nhà ở (sửa đổi)

  Chương 1: Những quy định chung

  • Dự thảo Luật chuyển quy định về quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở, bảo hộ quyền sở hữu nhà ở sang Chương 2 (sở hữu nhà ở)

  • Dự thảo Luật sắp xếp lại một số quy định ở các Chương khác và đưa vào vào Chương này và bổ sung thêm nội dung như: chính sách phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở; yêu cầu chung về phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở.

  • Dự thảo Luật bổ sung mới quy định về giải thích từ ngữ,các hành vi nghiêm cấm như: Ký kết các văn bản huy động vốn; Bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; các hành vi trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

  Chương 2: Sở hữu nhà ở

  • Dự thảo Luật bố cục lại các mục của Chương này, trong đó gồm: quy định chung về sở hữu, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài; đồng thời cơ bản kế thừa Luật hiện hành và sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung 

  • Dự thảo bổ sung mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư; thời hạn sở hữu nhà chung cư; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà chung cư; xử lý khi nhà chung cư còn thời hạn sở hữu; xử lý nhà chung cư khi hết thời hạn sở hữu.

  Dự thảo Luật Nhà ở bổ sung mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư

  Dự thảo Luật Nhà ở bổ sung mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư

  Chương 3: Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh

  • Dự thảo Luật bố cục thành 01 chương mới gồm 3 mục (Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh; Kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh) và bổ sung thêm một số nội dung khác.

  • Dự thảo Luật bãi bỏ quy định xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm cấp tỉnh.

  Chương 4: Phát triển nhà ở

  Dự thảo Luật cơ bản kế thừa và sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật hiện hành như: hình thức phát triển nhà ở; các loại hình nhà ở phát triển theo dự án và tiêu chuẩn diện tích nhà ở; quỹ đất để phát triển nhà ở; yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở; điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, …

  >>> Thảo luận luật đất đai (sửa đổi): Chống tiêu cực, cài cắm lợi ích trong công tác xây dựng pháp luật

  Chương 5: Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

  Dự thảo Luật dành 01 Chương có 3 mục (Quy định chung; Kế hoạch, quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)

  Trong đó, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điểm đáng lưu ý sau:

  (1) Về các trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại:

  • PA1: Có quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư.

  • PA2: Không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư.

  (2) Về bố trí nhà ở tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời:

  • PA1: Áp dụng đối với nhà chung cư có quy định về thời hạn sở hữu

  • PA2: Áp dụng cho nhà chung cư không quy định về thời hạn sở hữu

  Dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi bổ sung một số điểm đáng lưu ý

  Dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi bổ sung một số điểm đáng lưu ý

  Chương 6: Chính sách nhà ở xã hội

  Dự thảo Luật kế thừa một số quy định trong Luật hiện hành và sửa đổi, bổ sung thêm nội dung như: đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, …

  Chương 7: Tài chính cho phát triển nhà ở

  • Dự thảo Luật sắp xếp lại và giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về vốn phục vụ cho phát triển từng loại nhà ở.

  • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật hiện hành (trong đó có đưa quy định từ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP lên) như: các nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở; nguyên tắc huy động, sử dụng nguồn vốn cho phát triển nhà ở; vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH để phát triển nhà ở xã hội.

  • Dự thảo Luật bổ sung mới một số quy định như: nguồn vốn của nhà nước để phục vụ cho phát triển nhà ở; hình thức huy động vốn để phát triển nhà ở.

  Chương 8: Quản lý, sử dụng nhà ở

  • Dự thảo Luật bổ sung một số quy định của Luật hiện hành (trong đó có đưa quy định từ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP lên) như: lưu trữ và quản lý hồ sơ nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, …

  • Dự thảo Luật bổ sung mới một số quy định như: chuyển đổi công năng nhà ở; lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

  Dự thảo Luật nhà ở có bổ sung một số quy định về chuyển đổi công năng nhà ở

  Dự thảo Luật nhà ở có bổ sung một số quy định về chuyển đổi công năng nhà ở

  Chương 9: Quản lý, sử dụng nhà chung cư

  Dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định của Luật hiện hành, sắp xếp lại, đồng thời có sửa đổi, bổ sung làm rõ thêm theo hướng “Luật hóa” đưa một số quy định từ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng đang phù hợp với tình hình thực tế lên nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý cao cũng như tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật như: cách xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong nhà chung cư; hội nghị nhà chung cư, …

  Chương 10: Giao dịch về nhà ở

  • Dự thảo Luật sắp xếp lại và giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về: nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở; cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở; thanh tra nhà ở; giải quyết tranh chấp về nhà ở; khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhà ở, …

  • Dự thảo Luật cơ bản kế thừa và sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật hiện hành như: nội dung quản lý nhà nước về nhà ở; trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

  Chương 11: Quản lý nhà nước về nhà ở

  • Dự thảo Luật sắp xếp lại và giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về: nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở; cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở; thanh tra nhà ở; giải quyết tranh chấp về nhà ở; khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhà ở, ...

  • Dự thảo Luật cơ bản kế thừa và sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật hiện hành như: nội dung quản lý nhà nước về nhà ở; trách nhiệm của Bộ Xây dựng

  Dự thảo bổ sung các quy định như trách nhiệm của Bộ Xây dựng

  Dự thảo bổ sung các quy định như trách nhiệm của Bộ Xây dựng

  Chương 12: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở

  Dự thảo Luật bổ sung mới quy định về xử lý vi phạm trong giao dịch nhà ở xã hội trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở và bổ sung thêm quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

  Chương 13: Điều khoản thi hành

  Dự thảo cơ bản kế thừa và bổ sung mới các quy định xử lý chuyển tiếp đối với chính sách về sở hữu nhà ở; chính sách về phát triển nhà ở; chính sách về phát triển nhà ở xã hội; xử lý chuyển tiếp đối với chính sách tài chính; chính sách về giao dịch nhà ở; chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư./.

  Nguồn: Tạp chí Tòa án https://tapchitoaan.vn/nhung-noi-dung-chinh-cua-du-thao-luat-nha-o-sua-doi7086.html

  Xem thêm: https://luatsulh.com/phap-luat/dich-vu-luat-su-tu-van-tranh-chap-dat-dai-gioi-tai-tphcm-1110.html

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng:

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  LHLegal Chúc mừng sinh nhật Trợ lý Luật sư Trần Thị Trung Hậu

  LHLegal Chúc mừng sinh nhật Trợ lý Luật sư Trần...

  Sản xuất chất ma tuý là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên người phạm tội hoàn toàn có...

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học Kinh Tế - Luật

  Ngày hội việc làm khoa luật 2024 trường Đại học...

  Ngày 13/4/2024 LHLegal tham gia Ngày hội việc làm Khoa Luật 2024 với sự đại diện của Luật...

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview & Job Fair với tư cách Nhà Tuyển dụng

  LHLegal đồng hành cùng chương trình Mockup Interview...

  Trong hành trình chuẩn bị cho sự nghiệp của mình, việc tham gia vào các buổi Mockup Interview...

  Ngày 26/01/2024 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề các yếu tố lỗi trong pháp luật hình sự

  Ngày 26/01/2024 LHLegal tổ chức buổi training nội bộ...

  Ngày 26/01/2024 LHLegal tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề: Các yếu tố...

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn phòng Công ty Luật LHLegal

  Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường UEF thăm Văn...

  Ngày 11/1/2024 Thầy Vũ Anh Sao - Phó Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) thăm...

  Ngày 23/12/2023 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc ăn mừng Giáng Sinh

  Ngày 23/12/2023 Công ty Luật LHLegal tổ chức buổi tiệc...

  Trong không khí mát mẻ của mùa đông Sài Gòn, Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức một buổi...

  Ngày 13/12/2023 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề hướng dẫn về quy trình nghiên cứu hồ sơ một vụ án

  Ngày 13/12/2023 Luật sư Lê Nguyên Hoà tổ chức buổi...

  Theo Luật sư Hoà chia sẻ: "Để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ, đưa ra chiến lược và giải...

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tham quan công ty trong chương trình “WORK? ARE YOU READY?”

  LHLegal chào đón sinh viên Trường Đại học Kinh tế...

  Ngày 11/12 trong khuôn khổ chương trình: “WORK? ARE YOU READY?” LHLegal đã nhiệt liệt đón 2...

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

  Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

  Ngày 30/11/2023 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

  Ngày 30/11/2023 LHLegal đã tổ chức thành công buổi...

  Ngày 30/11/2023 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình...

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

  Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu”

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Ngày 07/10/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Đăng ký cấp sổ hồng online khi mua nhà đất dự án được hay không? Thủ tục thực hiện ra sao?

  Đăng ký cấp sổ hồng online khi mua nhà đất dự...

  Khi mua nhà đất dự án có đăng ký cấp sổ hồng online được không? Nếu được thì thủ...

  Diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ làm gì để được xác định đủ đất?

  Diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ làm...

  Khi diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ, người dân cần làm gì để được xác...

  Thế chấp sổ đỏ cần lưu ý những điều gì?

  Thế chấp sổ đỏ cần lưu ý những điều gì?

  Hiện nay, việc thế chấp sổ đỏ là dịch vụ có tại hầu hết nhiều ngân hàng, tổ chức...

  Sau khi ly hôn làm lại khai sinh cho con được không?

  Sau khi ly hôn làm lại khai sinh cho con được không...

  Sau khi ly hôn, nhiều người thường băn khoăn liệu họ có thể làm lại khai sinh cho con hay...

  Chở người khác đi cướp giật tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

  Chở người khác đi cướp giật tài sản có bị truy...

  Theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi cướp giật...

  Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ đỏ?

  Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ ...

  Do hiện trạng phát triển đô thị hiện nay nên việc tái định cư đất để làm dự án xây...

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán đất qua đời không?

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán...

  Mua bán đất là giao dịch mang giá trị tài sản lớn. Tuy nhiên không phải lúc nào giao dịch...

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua đất ở Việt Nam?

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua...

  Người mang nhiều hơn một quốc tịch là gì? Người này có được mua đất tại Việt Nam...

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được không?

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được ...

  Mỗi người đều có quyền tự do định đoạt tài sản của mình thông qua việc lập di chúc....

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị xử lý thế nào?

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị...

  Tố giác tội phạm là việc mà cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm...

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải hành vi bạo lực gia đình?

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải...

  Hôn nhân ở Việt Nam là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng; vợ chồng bình...

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn số 1083/VKSTC-V9 về việc “Giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn...

  Năm 2023, nhiều Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp dưới nêu những khó khăn, vướng mắc...

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị...

  Trong những năm gần đây, vấn đề tham ô tài sản đã trở thành một trong những điểm nóng...

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn không?

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn...

  Ly hôn khi nợ chung còn chưa được trả hết có được hay không? Cách giải quyết khi ly hôn...

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty...

  Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm...

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký xe do công ty đứng tên

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy...

  Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở, tài sản vẫn thuộc...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham...

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng...

  Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ...

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua...

  Có rất nhiều trường hợp thực tế: hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau....

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách...

  Theo quy định của pháp luật thương mại thì “Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng...

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác nhau?

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác ...

  Hiện nay, trên thị trường có không ít những Công ty cố tình sử dụng những thành tố như...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa và LHLegal

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật...

  Hiện nay có tổ chức (cá nhân) lập trang web lừa đảo - mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa đăng...

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì bị truy tố?

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu...

  Hành vi làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hành vi sai phạm và có thể bị xử...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được chia phần?

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được...

  Theo luật sư, để được xác định là thành viên hộ gia đình sử dụng đất thì cần phải...

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau như thế nào?

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau...

  Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đều thể hiện chính sách khoan hồng, tính chất...

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 1/4/2024 quy định nội dung gì?

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm...

  Luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2025....

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

  Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục...

  Facebook chat