logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Những nội dung chính của dự thảo luật nhà ở (sửa đổi)

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ Xây dựng được giao chủ trì soạn thảo dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (tháng 5/2023)

  Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) có 13 Chương với 234 Điều

  Những nội dung chính của dự thảo luật nhà ở (sửa đổi)

  Chương 1: Những quy định chung

  • Dự thảo Luật chuyển quy định về quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở, bảo hộ quyền sở hữu nhà ở sang Chương 2 (sở hữu nhà ở)

  • Dự thảo Luật sắp xếp lại một số quy định ở các Chương khác và đưa vào vào Chương này và bổ sung thêm nội dung như: chính sách phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở; yêu cầu chung về phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở.

  • Dự thảo Luật bổ sung mới quy định về giải thích từ ngữ,các hành vi nghiêm cấm như: Ký kết các văn bản huy động vốn; Bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; các hành vi trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

  Chương 2: Sở hữu nhà ở

  • Dự thảo Luật bố cục lại các mục của Chương này, trong đó gồm: quy định chung về sở hữu, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài; đồng thời cơ bản kế thừa Luật hiện hành và sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung 

  • Dự thảo bổ sung mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư; thời hạn sở hữu nhà chung cư; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà chung cư; xử lý khi nhà chung cư còn thời hạn sở hữu; xử lý nhà chung cư khi hết thời hạn sở hữu.

  Dự thảo Luật Nhà ở bổ sung mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư

  Dự thảo Luật Nhà ở bổ sung mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư

  Chương 3: Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh

  • Dự thảo Luật bố cục thành 01 chương mới gồm 3 mục (Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh; Kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh) và bổ sung thêm một số nội dung khác.

  • Dự thảo Luật bãi bỏ quy định xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm cấp tỉnh.

  Chương 4: Phát triển nhà ở

  Dự thảo Luật cơ bản kế thừa và sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật hiện hành như: hình thức phát triển nhà ở; các loại hình nhà ở phát triển theo dự án và tiêu chuẩn diện tích nhà ở; quỹ đất để phát triển nhà ở; yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở; điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, …

  >>> Thảo luận luật đất đai (sửa đổi): Chống tiêu cực, cài cắm lợi ích trong công tác xây dựng pháp luật

  Chương 5: Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

  Dự thảo Luật dành 01 Chương có 3 mục (Quy định chung; Kế hoạch, quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)

  Trong đó, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điểm đáng lưu ý sau:

  (1) Về các trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại:

  • PA1: Có quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư.

  • PA2: Không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư.

  (2) Về bố trí nhà ở tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời:

  • PA1: Áp dụng đối với nhà chung cư có quy định về thời hạn sở hữu

  • PA2: Áp dụng cho nhà chung cư không quy định về thời hạn sở hữu

  Dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi bổ sung một số điểm đáng lưu ý

  Dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi bổ sung một số điểm đáng lưu ý

  Chương 6: Chính sách nhà ở xã hội

  Dự thảo Luật kế thừa một số quy định trong Luật hiện hành và sửa đổi, bổ sung thêm nội dung như: đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, …

  Chương 7: Tài chính cho phát triển nhà ở

  • Dự thảo Luật sắp xếp lại và giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về vốn phục vụ cho phát triển từng loại nhà ở.

  • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật hiện hành (trong đó có đưa quy định từ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP lên) như: các nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở; nguyên tắc huy động, sử dụng nguồn vốn cho phát triển nhà ở; vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH để phát triển nhà ở xã hội.

  • Dự thảo Luật bổ sung mới một số quy định như: nguồn vốn của nhà nước để phục vụ cho phát triển nhà ở; hình thức huy động vốn để phát triển nhà ở.

  Chương 8: Quản lý, sử dụng nhà ở

  • Dự thảo Luật bổ sung một số quy định của Luật hiện hành (trong đó có đưa quy định từ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP lên) như: lưu trữ và quản lý hồ sơ nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, …

  • Dự thảo Luật bổ sung mới một số quy định như: chuyển đổi công năng nhà ở; lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

  Dự thảo Luật nhà ở có bổ sung một số quy định về chuyển đổi công năng nhà ở

  Dự thảo Luật nhà ở có bổ sung một số quy định về chuyển đổi công năng nhà ở

  Chương 9: Quản lý, sử dụng nhà chung cư

  Dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định của Luật hiện hành, sắp xếp lại, đồng thời có sửa đổi, bổ sung làm rõ thêm theo hướng “Luật hóa” đưa một số quy định từ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng đang phù hợp với tình hình thực tế lên nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý cao cũng như tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật như: cách xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong nhà chung cư; hội nghị nhà chung cư, …

  Chương 10: Giao dịch về nhà ở

  • Dự thảo Luật sắp xếp lại và giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về: nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở; cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở; thanh tra nhà ở; giải quyết tranh chấp về nhà ở; khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhà ở, …

  • Dự thảo Luật cơ bản kế thừa và sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật hiện hành như: nội dung quản lý nhà nước về nhà ở; trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

  Chương 11: Quản lý nhà nước về nhà ở

  • Dự thảo Luật sắp xếp lại và giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về: nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở; cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở; thanh tra nhà ở; giải quyết tranh chấp về nhà ở; khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhà ở, ...

  • Dự thảo Luật cơ bản kế thừa và sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật hiện hành như: nội dung quản lý nhà nước về nhà ở; trách nhiệm của Bộ Xây dựng

  Dự thảo bổ sung các quy định như trách nhiệm của Bộ Xây dựng

  Dự thảo bổ sung các quy định như trách nhiệm của Bộ Xây dựng

  Chương 12: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở

  Dự thảo Luật bổ sung mới quy định về xử lý vi phạm trong giao dịch nhà ở xã hội trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở và bổ sung thêm quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

  Chương 13: Điều khoản thi hành

  Dự thảo cơ bản kế thừa và bổ sung mới các quy định xử lý chuyển tiếp đối với chính sách về sở hữu nhà ở; chính sách về phát triển nhà ở; chính sách về phát triển nhà ở xã hội; xử lý chuyển tiếp đối với chính sách tài chính; chính sách về giao dịch nhà ở; chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư./.

  Nguồn: Tạp chí Tòa án https://tapchitoaan.vn/nhung-noi-dung-chinh-cua-du-thao-luat-nha-o-sua-doi7086.html

  Xem thêm: https://luatsulh.com/phap-luat/dich-vu-luat-su-tu-van-tranh-chap-dat-dai-gioi-tai-tphcm-1110.html

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng:

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

  Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training...

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình teambuiding...

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

  Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

  Công ty Luật LHLegal tổ chức Teambuilding 3 ngày 2 đêm tại Mũi Né

  Công ty Luật LHLegal tổ chức Teambuilding 3 ngày 2 đêm...

  Nhắc đến biển Mũi Né, người ta thường nghĩ đến những bãi cát trắng mịn, sóng biển...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH CLB Doanh Nhân Việt Nam

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH...

  Ngày 26/11 Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành LHLegal - Uỷ viên BCH Câu lạc bộ Doanh...

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu”

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Luật sư Lê Nguyên Hoà và Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền tham gia phiên xét xử sơ thẩm

  Luật sư Lê Nguyên Hoà và Luật sư Trần Thị Thanh...

  Ngày 25/10 Luật sư Lê Nguyên Hoà và Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền - Công ty Luật TNHH LHLegal...

  Chúc mừng luật sư Lê Nguyên Hòa trở thành thành viên mới của ban chấp hành CLB doanh nhân Việt Nam

  Chúc mừng luật sư Lê Nguyên Hòa trở thành thành...

  CLB Doanh nhân Việt Nam là tổ chức trực thuộc Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa...

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi Khắc dấu tài năng luật mùa III

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi...

  Ngày 13/5 vừa qua Chung kết Cuộc thi KHẮC DẤU TÀI NĂNG LUẬT mùa III do Đoàn Khoa Luật Kinh...

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice Battle” lần VII diễn ra thành công tốt đẹp

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice...

  Ngày 07/5 vừa qua Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường đại học...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Luật sư giỏi bào chữa hình sự - Luật sư hàng đầu tại quận 3 TPHCM

  Luật sư giỏi bào chữa hình sự - Luật sư hàng đầu...

  Luật sư giỏi bào chữa hình sự - Luật sư hàng đầu tại quận 3 TPHCM không chỉ là một...

  Lừa đảo mua bán nhà đất bị xử lý ra sao?

  Lừa đảo mua bán nhà đất bị xử lý ra sao?

  Với đặc thù hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản, đối tượng lừa đảo...

  Làm sao để tố cáo người cho vay lãi nặng? Làm gì khi bị uy hiếp đòi nợ?

  Làm sao để tố cáo người cho vay lãi nặng? Làm gì...

  Cho vay lãi nặng ở Việt Nam đang ngày càng diễn biến phức tạp và có nhiều biến tướng...

  Cho vay nặng lãi có đòi lại tiền được không? Làm sao để không đi tù?

  Cho vay nặng lãi có đòi lại tiền được không? Làm...

  Hiện nay việc cho vay nặng lãi đang có diễn biến rất phức tạp và thông qua nhiều hình thức...

  Cho vay lãi suất bao nhiêu thì có thể phạm tội cho vay lãi nặng?

  Cho vay lãi suất bao nhiêu thì có thể phạm tội cho...

  Cho vay lãi suất bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi? Người cho vay nặng lãi có bị truy...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Đã xóa án tích liệu có được coi là vẫn còn tiền án tiền sự không?

  Đã xóa án tích liệu có được coi là vẫn còn tiền...

  Theo quy định pháp luật xoá án tích là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn...

  Vì sao Ngọc Trinh đã bị phạt hành chính mà còn bị xử lý hình sự?

  Vì sao Ngọc Trinh đã bị phạt hành chính mà còn bị...

  Vừa qua Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định số 20231041/QĐ-CQCSĐT(PC01-Đ3) về việc khởi...

  Vì sao nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị bắt?

  Vì sao nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị bắt?

  Chiều 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt...

  Ca sĩ L.T.T, người mẫu L.H.P,... tham gia đường dây bán dâm sẽ bị xử lý ra sao?

  Ca sĩ L.T.T, người mẫu L.H.P,... tham gia đường dây...

  Ngày 03/11 vừa qua, thông tin CQ CSĐT Bộ Công an triệt phá đường dây môi giới mại dâm 'siêu...

  Khởi tố tài xế xe Thành Bưởi bị tước bằng vẫn lái xe gây tai nạn chết người

  Khởi tố tài xế xe Thành Bưởi bị tước bằng vẫn...

  Sáng ngày 2/10, công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can và...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Chân dung Tiến sĩ Luật Lưu Bình Nhưỡng - Người vừa bị bắt vì cáo buộc cưỡng đoạt tài sản

  Chân dung Tiến sĩ Luật Lưu Bình Nhưỡng - Người...

  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm...

  Vì sao con trai ông chủ Thành Bưởi bị bắt? Hình phạt tù có thể đối diện là bao nhiêu?

  Vì sao con trai ông chủ Thành Bưởi bị bắt? Hình...

  Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định...

  Facebook chat