logo
HotlineHotline: 1900 2929 01
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Những điều cần biết về Tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra và phục hồi điều tra

Điều tra là một giai đoạn khi giải quyết vụ án hình sự. Tuy nhiên khi điều tra nếu rơi vào các trường hợp luật định thì cơ quan, người có thẩm quyền sẽ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra hoặc phục hồi điều tra. LHLegal sẽ làm rõ 3 khái niệm này thông qua bài viết dưới đây.

  Những điều cần biết về Tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra và phục hồi điều tra

  Tạm đình chỉ điều tra

  Tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự là gì?

  Mặc dù không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về khái niệm Tạm đình chỉ điều tra là gì nhưng có thể hiểu: “Tạm đình chỉ điều tra là việc hoạt động điều tra vụ án hoặc bị can bị tạm ngừng lại vì những lý do khách quan theo quy định pháp luật mà phải tạm ngừng hoạt động điều tra và chưa đưa ra được kết luận cuối cùng về vụ án”.

  Tạm đình chỉ điều tra là tạm ngừng hoạt động điều tra vụ án hoặc bị can

  Tạm đình chỉ điều tra là tạm ngừng hoạt động điều tra vụ án hoặc bị can

  Căn cứ để ra quyết định tạm đình chỉ điều tra

  Theo khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS 2015) thì cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

  • Khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án. Trường hợp không biết rõ bị can đang ở đâu, Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra.

  • Khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn điều tra.

  • Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Trong trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả.

  • Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra.

  Xem thêm: Tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự là gì?

  Thủ tục ra quyết định tạm đình chỉ điều tra

  Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ điều tra là cơ quan điều tra đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự.

  Sau đây là trình tự ra quyết định tạm đình chỉ điều tra:

  Bước 1: Khi có căn cứ tạm đình chỉ điều tra, Điều tra viên và Kiểm sát viên sẽ phối hợp rà soát tài liệu, chứng cứ để đảm bảo việc ra quyết định tạm đình chỉ điều tra là có căn cứ hợp pháp.

  Bước 2: Cơ quan điều tra đang thụ lý, điều tra vụ án sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến bị can nếu có theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định khác của pháp luật trước khi ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can hoặc tạm đình chỉ điều tra đối với bị can.

  Bước 3: Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, mở sổ theo dõi và quản lý các vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra.

  • Đối với trường hợp tạm đình chỉ điều tra theo căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 229 nêu trên, thời điểm để Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ khi Viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần hoặc khi cơ quan có thẩm quyền kết luận tình trạng bệnh hiểm nghèo của bị can.

  • Trường hợp ra quyết định đình chỉ điều tra đối với từng bị can trong vụ án có nhiều bị can mà lý do tạm đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả bị can được thực hiện như sau:

   • Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can;

   • Sau đó lập hồ sơ tạm đình chỉ điều tra đối với từng bị can; hồ sơ gồm các quyết định tố tụng, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án có liên quan đến bị can tạm đình chỉ. Quyết định tố tụng, tài liệu, chứng cứ phải là bản gốc hoặc bản sao y bản chính. Việc sao y thực hiện theo quy định của các bộ, ngành có liên quan.

  Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định tạm đình chỉ điều tra cho Viện kiểm sát cùng cấp, bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can; thông báo cho đương sự, bị hại và người bảo vệ quyền lợi của họ.

  Đình chỉ điều tra

  Đình chỉ điều tra vụ án hình sự là gì?

  Có thể hiểu đình chỉ điều tra là việc hoạt động điều tra vụ án bị dừng lại vĩnh viễn (trừ trường hợp có căn cứ khôi phục điều tra) khi có các căn cứ để đình chỉ theo quy định pháp luật. Đình chỉ điều tra cũng là một trong các hình thức kết thúc điều tra.

  Đình chỉ điều tra là hoạt động điều tra vụ án bị dừng lại vĩnh viễn

  Đình chỉ điều tra là hoạt động điều tra vụ án bị dừng lại vĩnh viễn

  Căn cứ để ra quyết định đình chỉ điều tra

  Theo Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

  (1) Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi 2021) hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017);

  Cụ thể, các căn cứ theo các quy định trên bao gồm:

  • Người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu theo khoản 2 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

  • Các căn cứ không khởi tố vụ án hình sự theo Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi 2021) bao gồm:

   • Không có sự việc phạm tội;

   • Hành vi không cấu thành tội phạm;

   • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;

   • Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;

   • Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;

   • Tội phạm đã được đại xá;

   • Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác;

   • Tội phạm quy định tại khoản 1 các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố.

  • Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo Điều 16 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

  • Các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29, khoản 2 Điều 91 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

  (2) Đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

  Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể đình chỉ điều tra đối với từng bị can.

  Thủ tục ra quyết định đình chỉ điều tra

  Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ điều tra là Thủ trưởng hoặc Phó thủ  trưởng cơ quan điều tra.

  Bước 1: Khi có căn cứ đình chỉ điều tra, Kiểm sát viên và Điều tra viên sẽ phối hợp tra soát chứng cứ, tài liệu nhằm để đảm bảo việc ra quyết định tạm đình chỉ điều tra có căn cứ hợp pháp. Sao đó sẽ báo cáo với Thủ trưởng cơ quan điều tra. Nếu không có căn cứ thì tiếp tục điều tra, nếu có căn cứ đình chỉ thì thực hiện bước tiếp theo.

  Bước 2: Thủ trưởng cơ quan điều tra ra quyết định điều tra và thực hiện các trách nhiệm sau: Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại đồ vật, tài liệu đã tạm giữ nếu có, xử lý vật chứng và những vấn đề khác có liên quan.

  Bước 3: Đối với biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế do Viện kiểm sát phê chuẩn, cơ quan điều tra phải có văn bản thông báo để Viện kiểm sát quyết định việc hủy bỏ.

  Phục hồi điều tra

  Phục hồi điều tra vụ án hình sự là gì?

  Phục hồi điều tra có thể được hiểu là một giai đoạn đặc biệt của quá trình điều tra. Giai đoạn phục hồi điều tra chỉ xuất hiện khi có những tình tiết đặc biệt và trước đó cuộc điều tra đã được tạm đình chỉ hoặc đình chỉ do hết thời hạn điều tra mà chưa chứng minh được tội phạm. Cơ quan điều tra khôi phục, tiếp tục việc điều tra đang bị tạm đình chỉ hoặc đã bị đình chỉ khi có các căn cứ phục hồi điều tra theo quy định.Căn cứ phục hồi điều tra vụ án hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

  Phục hồi điều tra là việc khôi phục, tiếp tục điều tra vụ án bị tạm đình chỉ hoặc bị đình chỉ

  Phục hồi điều tra là việc khôi phục, tiếp tục điều tra vụ án bị tạm đình chỉ hoặc bị đình chỉ

  Quy định về phục hồi điều tra

  Việc phục hồi điều tra được thực hiện theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2020 như sau:

  Hoạt động điều tra đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ được phục hồi nếu:

  Có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra thì Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra.

  Và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Luật sư giỏi giải quyết các vụ án hình sự

  Liên hệ luật sư giỏi giải quyết các vụ án hình sự LHLegal

  Như vậy, Công ty luật LHLegal vừa cung cấp thông tin Tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra và phục hồi điều tra. Với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm về hình sự, nếu cần tư vấn pháp luật, giải quyết và bào chữa các vụ án về hình sự vui lòng liên với chúng tôi thông qua các cách thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng: LHLegal Nha Trang

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du lịch team bulding 2023 tại Mũi Né

  Tập thể Công ty Luật LHLegal chinh phục chuyến du...

  Có thể nói, Mũi Né là một điểm đến tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ....

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ với chủ đề Hiểu não để dùng não

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training...

  Ngày 30/11 LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ trong khuôn khổ lịch trình teambuiding...

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL 2023

  LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế EPCCPL ...

  Công ty Luật TNHH LHLegal đồng hành cùng hội thảo quốc tế “Environmental Protection and Climate...

  Công ty Luật LHLegal tổ chức Teambuilding 3 ngày 2 đêm tại Mũi Né

  Công ty Luật LHLegal tổ chức Teambuilding 3 ngày 2 đêm...

  Nhắc đến biển Mũi Né, người ta thường nghĩ đến những bãi cát trắng mịn, sóng biển...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH CLB Doanh Nhân Việt Nam

  Luật sư Lê Nguyên Hòa chào đón các thành viên BCH...

  Ngày 26/11 Luật sư Lê Nguyên Hòa - Giám đốc Điều hành LHLegal - Uỷ viên BCH Câu lạc bộ Doanh...

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu”

  Ngày 03/11/2023 LHLegal đã tổ chức buổi training nội...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Luật sư Lê Nguyên Hoà và Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền tham gia phiên xét xử sơ thẩm

  Luật sư Lê Nguyên Hoà và Luật sư Trần Thị Thanh...

  Ngày 25/10 Luật sư Lê Nguyên Hoà và Luật sư Trần Thị Thanh Tuyền - Công ty Luật TNHH LHLegal...

  Chúc mừng luật sư Lê Nguyên Hòa trở thành thành viên mới của ban chấp hành CLB doanh nhân Việt Nam

  Chúc mừng luật sư Lê Nguyên Hòa trở thành thành...

  CLB Doanh nhân Việt Nam là tổ chức trực thuộc Trung ương Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa...

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ

  Ngày 25/8 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi Khắc dấu tài năng luật mùa III

  Luật sư Lê Nguyên Hòa làm Ban giám khảo Cuộc thi...

  Ngày 13/5 vừa qua Chung kết Cuộc thi KHẮC DẤU TÀI NĂNG LUẬT mùa III do Đoàn Khoa Luật Kinh...

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice Battle” lần VII diễn ra thành công tốt đẹp

  Chung kết cuộc thi “Đấu trường công lý - Justice...

  Ngày 07/5 vừa qua Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường đại học...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Lừa đảo mua bán nhà đất bị xử lý ra sao?

  Lừa đảo mua bán nhà đất bị xử lý ra sao?

  Với đặc thù hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản, đối tượng lừa đảo...

  Làm sao để tố cáo người cho vay lãi nặng? Làm gì khi bị uy hiếp đòi nợ?

  Làm sao để tố cáo người cho vay lãi nặng? Làm gì...

  Cho vay lãi nặng ở Việt Nam đang ngày càng diễn biến phức tạp và có nhiều biến tướng...

  Cho vay nặng lãi có đòi lại tiền được không? Làm sao để không đi tù?

  Cho vay nặng lãi có đòi lại tiền được không? Làm...

  Hiện nay việc cho vay nặng lãi đang có diễn biến rất phức tạp và thông qua nhiều hình thức...

  Cho vay lãi suất bao nhiêu thì có thể phạm tội cho vay lãi nặng?

  Cho vay lãi suất bao nhiêu thì có thể phạm tội cho...

  Cho vay lãi suất bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi? Người cho vay nặng lãi có bị truy...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Đã xóa án tích liệu có được coi là vẫn còn tiền án tiền sự không?

  Đã xóa án tích liệu có được coi là vẫn còn tiền...

  Theo quy định pháp luật xoá án tích là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn...

  Vì sao Ngọc Trinh đã bị phạt hành chính mà còn bị xử lý hình sự?

  Vì sao Ngọc Trinh đã bị phạt hành chính mà còn bị...

  Vừa qua Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định số 20231041/QĐ-CQCSĐT(PC01-Đ3) về việc khởi...

  Vì sao nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị bắt?

  Vì sao nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị bắt?

  Chiều 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt...

  Ca sĩ L.T.T, người mẫu L.H.P,... tham gia đường dây bán dâm sẽ bị xử lý ra sao?

  Ca sĩ L.T.T, người mẫu L.H.P,... tham gia đường dây...

  Ngày 03/11 vừa qua, thông tin CQ CSĐT Bộ Công an triệt phá đường dây môi giới mại dâm 'siêu...

  Khởi tố tài xế xe Thành Bưởi bị tước bằng vẫn lái xe gây tai nạn chết người

  Khởi tố tài xế xe Thành Bưởi bị tước bằng vẫn...

  Sáng ngày 2/10, công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can và...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Chân dung Tiến sĩ Luật Lưu Bình Nhưỡng - Người vừa bị bắt vì cáo buộc cưỡng đoạt tài sản

  Chân dung Tiến sĩ Luật Lưu Bình Nhưỡng - Người...

  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm...

  Vì sao con trai ông chủ Thành Bưởi bị bắt? Hình phạt tù có thể đối diện là bao nhiêu?

  Vì sao con trai ông chủ Thành Bưởi bị bắt? Hình...

  Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định...

  Facebook chat