logo
HotlineTổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2929 01
HotlineHotline đặt lịch hẹn: 0903796830
EmailEmail: hoa.le@luatsulh.com

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ biến và thường xuyên diễn ra trong thị trường. Vì mang tính chất thường xuyên cũng như các tác động đến các chủ thể tham gia tranh chấp và nền kinh tế, pháp Luật Việt Nam đã sớm có những văn bản quy định pháp Luật nhằm Điều chỉnh cũng như quy định phương thức giải quyết các vấn đề này. Hãy cùng LHLegal tìm hiểu phương thức giải quyết tranh chấp về chất lượng hàng hoá thông qua bài viết này.

  >>> Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

  >>> Bên bán có quyền đòi lãi do bên mua chậm trả nợ không?

  >>> Bên cung cấp dịch vụ có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Quy định pháp Luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Chủ thể trong tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  Tại Điều 54 Luật Chất lượng sản phẩm 2007 quy định về tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:

  “Tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa bao gồm:

  1. Tranh chấp giữa người mua với người nhập khẩu, người bán hàng hoặc giữa các thương nhân với nhau do sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc thỏa thuận về chất lượng trong hợp đồng.

  2. Tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh với người tiêu dùng và các bên có liên quan do sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.”

  Theo quy định trên, các chủ thể bao gồm:

  • Thứ nhất, là tranh chấp giữa người mua với người nhập khẩu, người bán hàng hoặc giữa những thương nhân với nhau. Nguyên nhân tranh chấp là do chất lượng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn được công bố hoặc chất lượng không tương ứng với chất lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng.

  • Thứ hai, là tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đối với người tiêu dùng mà nguyên nhân tranh chấp là do chất lượng sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo gây thiệt hại cho người, động vật, môi trường trong quá trình sử dụng

  Giải quyết tranh chấp chất lượng hàng hoá như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 55 Luật Chất lượng sản phẩm 2007 quy định về hình thức giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:

  “1. Thương lượng giữa các bên tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

  2. Hòa giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thoả thuận chọn làm trung gian.

  3. Giải quyết tại trọng tài hoặc toà án.

  Thủ tục giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại trọng tài hoặc toà án được tiến hành theo quy định của pháp luật về tố tụng trọng tài hoặc tố tụng dân sự.”

  Các chủ thể tự do lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp và thỏa thuận với nhau. Đối với hình thức giải quyết tại tòa trọng tài, thủ tục giải quyết sẽ được tiến hành theo quy định của pháp Luật về tố tụng trọng tài hoặc tố tụng dân sự.

  Thời hạn khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa bao lâu?

  Tại Điều 56 Luật Chất lượng sản phẩm quy định cụ thể về thời hiệu khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

  “1. Thời hiệu khởi kiện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa người mua với người bán hàng được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

  2. Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện về chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật thương mại.

  3. Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện đòi bồi thường do sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường là 2 năm, kể từ thời điểm các bên được thông báo về thiệt hại với điều kiện thiệt hại xảy ra trong thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa có ghi hạn sử dụng và 5 năm kể từ ngày giao hàng đối với sản phẩm, hàng hóa không ghi hạn sử dụng.”

  Theo đó, căn cứ tại Điều 318 Luật Thương mại 2005 quy định thời hiệu khiếu nại, khởi kiện đối với tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh như sau: 

  •  Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng.

  • Nếu hàng hóa có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành.

  Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện đối với tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất là 6 tháng

  Thời hiệu khiếu nại, khởi kiện đối với tranh chấp giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất là 6 tháng

  Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 237 Luật Thương mại 2005 quy định miễn trừ trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics nếu không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng cho người nhận.

  Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, giám định để giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  Khi tiến hành giải quyết tranh chấp, các cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp sẽ yêu cầu các bên đương sự thỏa thuận đề nghị cơ quan, tổ chức chuyên môn tiến hành kiểm tra, giám định sản phẩm, hàng hóa. Cụ thể quy định tại Điều 57 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

  “1. Cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp chỉ định hoặc các bên đương sự thoả thuận đề nghị cơ quan, tổ chức có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm, giám định sản phẩm, hàng hóa tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

  2. Căn cứ kiểm tra, thử nghiệm, giám định sản phẩm, hàng hóa tranh chấp bao gồm:

  a) Thoả thuận về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong hợp đồng;

  b) Tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm, hàng hóa.”

  Chi phí lấy mẫu thử, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ do người khiếu nại, khởi kiện chi trả. Trong trường hợp xác nhận được có sai phạm trong kết quả giám định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sẽ phải trả lại phần phí giám định cho người khiếu nại, khởi kiện. (Quy định tại Điều 58 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa)

  Trường hợp nào không phải bồi thường thiệt hại?

  Thiệt hại do vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên, các thiệt hại sẽ được bồi thường bao gồm:

  • Thiệt hại về giá trị hàng hóa, tài sản bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại.

  • Thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ con người.

  • Thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác hàng hóa, tài sản.

  • Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

  Người sản xuất, nhập khẩu phải bồi thường thiệt hại cho người bán hàng hoặc người tiêu dùng khi hàng hóa gây thiệt hại do lỗi của người sản xuất, người nhập khẩu. Việc bồi thường được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên có liên quan hoặc theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài. Trừ những trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau đây:

  “a) Người bán hàng bán hàng hóa đã hết hạn sử dụng; người tiêu dùng sử dụng hàng hóa đã hết hạn sử dụng;

  b) Đã hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện;

  c) Đã thông báo thu hồi hàng hóa có khuyết tật đến người bán hàng, người sử dụng trước thời điểm hàng hóa gây thiệt hại;

  d) Sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật do tuân thủ quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  đ) Trình độ khoa học, công nghệ của thế giới chưa đủ để phát hiện khả năng gây mất an toàn của sản phẩm tính đến thời điểm hàng hóa gây thiệt hại;

  e) Thiệt hại phát sinh do lỗi của người bán hàng;

  g) Thiệt hại phát sinh do lỗi của người mua, người tiêu dùng.”

  Người sản xuất, nhập khẩu không phải bồi thường thiệt hại nếu thiệt hại phát sinh do lỗi người mua

  Người sản xuất, nhập khẩu không phải bồi thường thiệt hại nếu thiệt hại phát sinh do lỗi người mua

  Người bán hàng phải bồi thường thiệt hại cho người mua, người tiêu dùng trong trường hợp thiệt hại phát sinh do lỗi của người bán hàng. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên liên quan hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài. Trừ những trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau đây:

  “a) Người tiêu dùng sử dụng hàng hóa đã hết hạn sử dụng;

  b) Đã hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện;

  c) Đã thông báo hàng hóa có khuyết tật đến người mua, người tiêu dùng nhưng người mua, người tiêu dùng vẫn mua, sử dụng hàng hóa đó;

  d) Hàng hóa có khuyết tật do người sản xuất, người nhập khẩu tuân thủ quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  đ) Trình độ khoa học, công nghệ của thế giới chưa đủ để phát hiện khả năng gây mất an toàn của hàng hóa tính đến thời điểm hàng hóa gây thiệt hại;

  e) Thiệt hại phát sinh do lỗi của người mua, người tiêu dùng.”

  Bên cạnh trách nhiệm bồi thường giữa các chủ thể tham gia tranh chấp, Luật cũng quy định nghĩa vụ bồi thường của tổ chức đánh giá sự phù hợp khi cung cấp kết quả sai thì có nghĩa vụ bồi thường cho bên bị thiệt hại. Các cá nhân, tổ chức có sản phẩm, hàng hóa được đánh giá sẽ có nghĩa vụ chứng minh kết quả sai và lỗi của tổ chức đánh giá.

  Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý pháp Luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  Được quy định từ Điều 64, 65, 66, 67 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

  • Đối với cá nhân: có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền về quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mà tổ chức, cá nhân cho là trái pháp Luật hoặc về hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp Luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  • Đối với tổ chức: có quyền có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền về quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mà tổ chức, cá nhân cho là trái pháp Luật hoặc về hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

  Sau khi khiếu nại, tố cáo các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm về khiếu nại, tố cáo của mình.

  Về xử lý vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm cá nhân sẽ bị xử lý kỷ Luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tổ chức sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp Luật.

  Cần lưu ý gì khi giao kết hợp đồng để tránh tranh chấp, khiếu nại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa?

  Giao kết hợp đồng là các bên bày tỏ với nhau ý chí về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng trên cơ sở tuân theo nguyên tắc do pháp Luật quy định. Trong đó, các bên thực hiện sự bày tỏ thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng và thống nhất ý chí nhằm hướng tới những lợi ích nhất định.

  Thông thường một hợp đồng sẽ có những rủi ro tương ứng đối với từng giai đoạn cụ thể: giai đoạn giao kết hợp đồng; giai đoạn thực hiện hợp đồng và giai đoạn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

  Các bên cần dữ liệu các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Xác định rõ các Điều khoản liên quan đến bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm khi một trong 2 bên vi phạm các Điều khoản hợp đồng.

  Thỏa thuận hợp đồng về thời gian khiếu nại, thời hạn bảo hành cũng như các trường hợp mà bên bán, nhập khẩu không giải quyết khiếu nại,…

  Trước khi giao kết hợp đồng, bạn cần lưu ý về thời gian bảo hành, thời gian khiếu nại

  Trước khi giao kết hợp đồng, bạn cần lưu ý về thời gian bảo hành, thời gian khiếu nại

  Vụ việc tranh chấp, khiếu nại hàng hóa tiêu biểu và cách xử lý

  Trong đời sống, tranh chấp về chất lượng sản phẩm hàng hóa dễ nhận thấy cũng như tiếp cận nhất là tranh chấp giữa người tiêu dùng với người bán về chất lượng sản phẩm không giống với công bố.

  Ví dụ về vụ việc mua phải sữa giả, kém chất lượng thì ai là người phải chịu trách nhiệm. Thông tin vụ việc như sau:

  Vợ chồng anh Cường mua 2 hộp sữa hiệu Glico Icreo (nhập khẩu từ Nhật Bản) tại siêu thị Tú Bắc về cho con uống. Sau khi con uống hết số sữa trên, anh Cường tiếp tục mua 1 hộp nữa. Khi cháu bé uống được nửa hộp thì bị tiêu chảy, nôn ói phải nhập viện.

  Nghi ngờ sữa có vấn đề vì hộp sữa có vật thể lạ, vón cục nên anh Cường đã đến siêu thị Tú Bắc làm rõ. Sau đó, anh Cường và siêu thị đã gặp nhau giải quyết vụ việc nhưng không tìm được tiếng nói chung.

  Chiều 14-7, anh Cường rủ anh Hùng đến siêu thị Tú Bắc yêu cầu giải quyết. Hình ảnh từ camera của siêu thị cho thấy: tại quầy tính tiền, anh Cường có lời qua tiếng lại rồi dùng tay tát vào mặt bà Bắc (chủ siêu thị), lấy 2 hộp trên quầy ném ra đường. Tiếp đó, anh Cường vào kệ lấy 5 hộp sữa khác đem ra đường ném, giẫm đạp lên các lon sữa.

  Ngay sau đó, Công an phường Lê Mao đã yêu cầu các bên lên làm việc. Tại đây, vợ anh Cường đưa 2,7 triệu đồng để trả tiền các hộp sữa anh Cường đã đập nhưng chủ siêu thị không nhận. Trong khi đó giá 7 hộp sữa hơn 3,7 triệu đồng.

  Cách xử lý:

  Khi mua phải hàng kém chất lượng, người tiêu dùng thường chọn cách phản ứng trực tiếp với nhà sản xuất, phân phối... Do các bên khó có tiếng nói chung nên thường xảy ra xung đột, nếu không kiểm soát được rất dễ có hành vi vi phạm pháp Luật. Do đó việc người tiêu dùng cần làm là liên hệ với Hội Bảo vệ người tiêu dùng để được hướng dẫn thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho mình.

  Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể tố cáo tới cơ quan nhà nước như cơ quan quản lý thị trường để xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân theo quy định pháp Luật. Hoặc có thể nhờ các cơ quan quản lý nhà nước như Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở y tế... kiểm tra chất lượng, làm biên bản giám định khi nghi ngờ sản phẩm kém chất lượng. Sau đó liên hệ hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để nhờ can thiệp.

  Trên là nội dung về “Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa” hy vọng cung cấp những thông tin bổ ích đến bạn đọc.

  Ngoài ra, nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hay cần tư vấn pháp lý liên quan đến kinh doanh thương mại, hãy để lại câu hỏi hoặc liên hệ ngay tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại LH Legal để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

  Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

  Hotline gặp Luật sư tư vấn trực tiếp: 1900 2929 01

  Nhập thông tin đăng ký tư vấn luật tại đây: https://luatsulh.com/dang-ky-tu-van.html

  Liên hệ đặt lịch hẹn qua zalo số: 0903 796 830

  Website: https://luatsulh.com/

  Trụ sở: 288 B7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  Chi nhánh Nha Trang: 07 Bế Văn Đàn, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang

  Theo dõi Công ty Luật LHLegal tại:

  Website: https://luatsulh.com/

  Facebook: Luật sư LHLegal

  Youtube: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hoà: Luật sư Hoà (LHLegal)

  Kênh Tiktok Công ty: Luật sư LHLegal

  Kênh Tiktok Luật sư Hình sự: Luật sư Hình sự

  Chia sẻ:
  Người đăng:

  Sự kiện mới

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc gia 2023

  Công ty Luật TNHH LHLegal đạt danh hiệu Sản phẩm...

  Ngày 28/10/2023 Luật sư Nguyễn Thị Trúc - đại diện Công ty Luật TNHH LHLegal tham gia LỄ CÔNG...

  LHLegal khám phá Bà Nà Hills: Thiên đường cổ tích giữa lòng Đà Nẵng

  LHLegal khám phá Bà Nà Hills: Thiên đường cổ tích...

  Cùng tập thể LHLegal trải nghiệm trọn vẹn những phút giây tuyệt vời tại "Thế giới cổ...

  Tham quan hết Huế chỉ trong 1 ngày cùng LHLegal

  Tham quan hết Huế chỉ trong 1 ngày cùng LHLegal

  Huế là vùng đất đậm đặc văn hóa. Theo “Đại Nam Nhất Thống Chí” của Quốc sử quán...

  Hội An: Nơi lịch sử và văn hóa giao thoa, chuyến đi đáng nhớ của LHLegal!

  Hội An: Nơi lịch sử và văn hóa giao thoa, chuyến...

  Nếu bạn muốn trải nghiệm một chuyến du lịch kết hợp với khám phá văn hóa, lịch sử?...

  LHLegal khám phá “Miền tây thu nhỏ” trong lòng Hội An với tour rừng dừa bảy mẫu

  LHLegal khám phá “Miền tây thu nhỏ” trong lòng Hội...

  Theo lời kể của người dân địa phương, rừng dừa Bảy Mẫu đã có từ cách đây khoảng...

  LHLegal: Một hành trình - Trăm kỷ niệm

  LHLegal: Một hành trình - Trăm kỷ niệm

  Vượt qua những ngày tháng bộn bề công việc, hối hả với deadline, LHLegal đã có những giây...

  LHLegal 6 năm một hành trình phụng sự công lý - Chính trực và công bằng cho tất cả

  LHLegal 6 năm một hành trình phụng sự công lý - Chính...

  Celebrating 6 Years of Serving Justice: Integrity and Fairness for All

  Lời chúc tốt đẹp dành cho Luật sư Lê Nguyên Hòa và công ty LHLegal

  Lời chúc tốt đẹp dành cho Luật sư Lê Nguyên Hòa...

  Trong không khí náo nhiệt của buổi lễ kỷ niệm 6 năm thành lập LHLegal, Luật sư Lê Nguyên...

  LHLegal: Cảm ơn những tấm lòng vàng - Vinh danh Top 3 nhân sự hiền hòa của chúng tôi!

  LHLegal: Cảm ơn những tấm lòng vàng - Vinh danh Top...

  Là 1 tập thể gắn kết LHLegal luôn vun đắp những giá trị cốt lõi, tạo nên bản sắc riêng...

  Lời tri ân chân thành đến những nhân viên xuất sắc - Nền tảng vững chắc cho hành trình thành công của LHLegal

  Lời tri ân chân thành đến những nhân viên xuất...

  LHLegal xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị - những người đã đồng hành, góp sức...

  Vinh danh những người hùng thầm lặng - Những Luật sư của LHLegal

  Vinh danh những người hùng thầm lặng - Những Luật...

  Hành trình 6 năm của LHLegal là một bản hùng ca về sự nỗ lực, tâm huyết và kiên định....

  [Tuổi trẻ] - LHLegal tổ chức lễ tri ân và kỷ niệm 6 năm thành lập

  [Tuổi trẻ] - LHLegal tổ chức lễ tri ân và kỷ niệm...

  Ngày 22-6, Công ty Luật TNHH LHLegal tổ chức thành công lễ tri ân và kỷ niệm 6 năm thành lập...

  Gửi lời tri ân chân thành đến các Cố vấn đã luôn đồng hành cùng LHLegal vì sự Chính trực và Công bằng

  Gửi lời tri ân chân thành đến các Cố vấn đã...

  LHLegal xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị Cố vấn, những người bạn đồng hành...

  Khoảnh khắc biết ơn và tri ân thân mẫu, phu nhân và người thân của mỗi thành viên LHLegal

  Khoảnh khắc biết ơn và tri ân thân mẫu, phu nhân...

  Tập thể LHLegal, xin dành những khoảnh khắc đặc biệt nhất để bày tỏ lòng biết ơn sâu...

  Tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của tôi

  Tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc...

  Đó là Mẹ tôi - người đã sinh thành, dưỡng dục tôi từ bé. Người đã giáo huấn tôi bằng...

  Lễ Tri Ân và Kỷ Niệm 6 năm thành lập Công ty Luật TNHH LHLegal đã diễn ra thành công tốt đẹp

  Lễ Tri Ân và Kỷ Niệm 6 năm thành lập Công ty Luật...

  LHLegal đã tổ chức buổi lễ Tri ân và Kỷ niệm 6 năm thành lập đầy ý nghĩa. Cảm ơn tất...

  Ngày 03/11/2023 vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với sự dẫn dắt của Trợ lý Luật sư Kiều Nga

  Ngày 03/11/2023 vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training...

  Vừa qua LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ với chủ đề: “Xâm phạm quyền sở hữu...

  Ngày 07/10/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức thành công buổi training nội bộ

  Ngày 07/10/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức...

  Buổi tranning với chủ đề: Thoả thuận bảo mật thông tin trong quan hệ lao động đã diễn...

  Ngày 25/8/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức buổi training nội bộ dưới sự dẫn dắt của Luật sư Lê Nguyên Hoà

  Ngày 25/8/2023 Công ty Luật TNHH LHLegal đã tổ chức...

  Buổi training với nội dung: Lấy biểu quyết của cổ đông qua văn bản - Dưới sự dẫn dắt...

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  LHLegal vinh danh tại Thương hiệu mạnh Asean 2022

  Trong chương trình Asean Brands Award 2022 Công Ty Luật TNHH LHLegal là Công ty Luật duy nhất vinh...

   Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng dịch vụ tốt & thương hiệu nổi tiếng năm 2021

  Công ty Luật TNHH LHLegal - thông báo nhận giải thưởng...

  Chúng tôi xin trịnh trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc Công ty...

  Bài viết pháp luật

  Ngày 1/08: Thông tin liên quan đến sổ đỏ hàng triệu người dân nên biết

  Ngày 1/08: Thông tin liên quan đến sổ đỏ hàng triệu...

  Tại kỳ họp thứ 7, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024...

  Quy trình đổi biển số xe ô tô để thay thế biển số xe trúng đấu giá đối với chủ sở hữu là Doanh nghiệp

  Quy trình đổi biển số xe ô tô để thay thế biển...

  Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe...

  Tải mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con

  Tải mẫu đơn yêu cầu hạn chế quyền thăm con

  Ngoài quyền thăm con thì Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định về trường hợp các...

  Đăng ký cấp sổ hồng online khi mua nhà đất dự án được hay không? Thủ tục thực hiện ra sao?

  Đăng ký cấp sổ hồng online khi mua nhà đất dự...

  Khi mua nhà đất dự án có đăng ký cấp sổ hồng online được không? Nếu được thì thủ...

  Diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ làm gì để được xác định đủ đất?

  Diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ làm...

  Khi diện tích đất thực tế lớn hơn trên sổ đỏ, người dân cần làm gì để được xác...

  Thế chấp sổ đỏ cần lưu ý những điều gì?

  Thế chấp sổ đỏ cần lưu ý những điều gì?

  Hiện nay, việc thế chấp sổ đỏ là dịch vụ có tại hầu hết nhiều ngân hàng, tổ chức...

  Sau khi ly hôn làm lại khai sinh cho con được không?

  Sau khi ly hôn làm lại khai sinh cho con được không...

  Sau khi ly hôn, nhiều người thường băn khoăn liệu họ có thể làm lại khai sinh cho con hay...

  Chở người khác đi cướp giật tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

  Chở người khác đi cướp giật tài sản có bị truy...

  Theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi cướp giật...

  Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ đỏ?

  Vì sao đất tái định cư không được cấp sổ ...

  Do hiện trạng phát triển đô thị hiện nay nên việc tái định cư đất để làm dự án xây...

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán đất qua đời không?

  Hợp đồng mua bán đất có vô hiệu khi người bán...

  Mua bán đất là giao dịch mang giá trị tài sản lớn. Tuy nhiên không phải lúc nào giao dịch...

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua đất ở Việt Nam?

  Người có nhiều hơn một quốc tịch có được mua...

  Người mang nhiều hơn một quốc tịch là gì? Người này có được mua đất tại Việt Nam...

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được không?

  Làm di chúc không để di sản cho cha ruột được ...

  Mỗi người đều có quyền tự do định đoạt tài sản của mình thông qua việc lập di chúc....

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị xử lý thế nào?

  Hành vi tố giác báo tin tội phạm sai sự thật bị...

  Tố giác tội phạm là việc mà cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm...

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải hành vi bạo lực gia đình?

  Cản trở vợ/chồng kết hôn sau khi ly hôn có phải...

  Hôn nhân ở Việt Nam là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng; vợ chồng bình...

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn số 1083/VKSTC-V9 về việc “Giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình”

  Phân tích một số vấn đề pháp lý tại Công văn...

  Năm 2023, nhiều Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp dưới nêu những khó khăn, vướng mắc...

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gì?

  Tham ô tài sản là gì? Người phạm tội tham ô bị...

  Trong những năm gần đây, vấn đề tham ô tài sản đã trở thành một trong những điểm nóng...

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn không?

  Chưa trả hết nợ chung, vợ chồng có được ly hôn...

  Ly hôn khi nợ chung còn chưa được trả hết có được hay không? Cách giải quyết khi ly hôn...

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty TNHH Luật...' hoàn toàn khác nhau

  Cũng luật, nhưng 'Công ty luật TNHH...' và 'Công ty...

  Nhiều doanh nghiệp được đăng ký hoạt động với tên gọi của doanh nghiệp có từ, cụm...

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký xe do công ty đứng tên

  Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy...

  Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở, tài sản vẫn thuộc...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội thực hiện ra sao?

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết...

  Thu hồi tài sản tham nhũng không qua thủ tục kết tội giúp quá trình tịch thu tài sản tham...

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng hàng hóa

  Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về chất lượng...

  Tranh chấp, khiếu nại trong hoạt động thương mại, mua bán hàng hoá là trường hợp phổ...

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua chậm trả nợ hay không?

  Có được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu bên mua...

  Có rất nhiều trường hợp thực tế: hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nhau....

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách hàng không thanh toán hay không?

  Bên bán có được quyền giữ lại hàng hóa nếu khách...

  Theo quy định của pháp luật thương mại thì “Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng...

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác nhau?

  Công ty Luật TNHH và Công ty TNHH Luật có gì khác ...

  Hiện nay, trên thị trường có không ít những Công ty cố tình sử dụng những thành tố như...

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự 2015 mới nhất 2024

  Cầm giữ tài sản theo quy định bộ Luật Dân sự...

  Cầm giữ tài sản là gì? Việc cầm giữ tài sản được thực hiện như thế nào? Thực hiện...

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa và LHLegal

  Thông báo về các trang web lừa đảo mạo danh Luật...

  Hiện nay có tổ chức (cá nhân) lập trang web lừa đảo - mạo danh Luật sư Lê Nguyên Hòa đăng...

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu tiền thì bị truy tố?

  Làm thất thoát lãng phí tài sản nhà nước bao nhiêu...

  Hành vi làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước là hành vi sai phạm và có thể bị xử...

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM

  Dịch vụ Luật sư giỏi ly hôn ở TP HCM là dịch vụ luật sư giỏi chuyên tư vấn các vấn...

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi tại TPHCM

  Dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp đất đai giỏi...

  Dịch vụ luật sư giỏi về nhà đất tại TPHCM chuyên giải đáp các thắc mắc về tranh chấp...

  Người lao động nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc?

  Người lao động nghỉ hưu trước tuổi có được...

  Hưu trí, lương hưu và nghỉ hưu là những vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của người dân,...

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được chia phần?

  Đất hộ gia đình, con cái có đương nhiên được...

  Theo luật sư, để được xác định là thành viên hộ gia đình sử dụng đất thì cần phải...

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau như thế nào?

  Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt khác nhau...

  Miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đều thể hiện chính sách khoan hồng, tính chất...

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ 1/4/2024 quy định nội dung gì?

  Hai điều trong Luật đất đai 2024 có hiệu lực sớm...

  Luật đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này từ ngày 01 tháng 01 năm 2025....

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh chóng

  Luật sư tư vấn thu hồi nợ bên mua hàng nhanh ch...

  Hiện nay việc mua bán trao đổi hàng hóa là hoạt động không thể thiếu hàng ngày. Qua đó...

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang mới nhất

  Đơn xin xác nhận đất khai hoang là một trong những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục...

  Facebook chat