Tuyển dụng

Trang chủ / Tuyển dụng

LHLegal không chỉ chọn người xuất sắc mà còn cần người phù hợp nhất với tôn chỉ và giá trị văn hóa của LHLegal

là “Chính trực và công bằng”. Ứng cử viên nhận thấy phù hợp với tiêu chỉ cơ bản này, xin vui lòng nộp đơn ứng cử

cho Luật sư điều hành của chúng tôi tại email: hoa.le@luatsulh.com

 

Yêu cầu dịch vụ

0903 79 68 30